Formularz zgłoszeniowy

* pola obowiązkowe

Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestnika w celach związanych z przeprowadzeniem Loterii jest Grzegrzółka&Ko Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Janka Wiśniewskiego 13, 81-335 Gdynia. Administrator wyznaczył Inspektora więcej...ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: dane@grzegrzolka.com lub pisemnie na adres Administratora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego zgłoszenia, przeprowadzenia Loterii, wydania nagrody i ewentualnego złożenia reklamacji. Dane osobowe Uczestników Loterii podane w celach związanych z przeprowadzeniem Loterii będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.1 – dalej RODO oraz przepisów powszechnie obowiązujących. Dane będą przetwarzane przez czas trwania Loterii oraz dodatkowo 6 mies. po jej zakończeniu, jako czas niezbędny do obsługi reklamacji lub do momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane laureatów Loterii będą przetwarzane przez okres 5 lat liczony od roku zakończenia Loterii w celu udokumentowania jej wyników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestnika w celach informacyjnych, marketingowych oraz statystycznych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44, fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@uml.lodz.pl. lub pisemnie na adres Administratora. Dane Uczestników Loterii podane w celach informacyjno- marketingowych będą przetwarzane do momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Odbiorcą danych osobowych Uczestników mogą być doradcy prawni i podatkowi Administratora a także inne podmioty, przy pomocy których Organizator przeprowadza Loterię (podwykonawcy), tj. dostawcy usług informatycznych, dział księgowo – finansowy, Prezydent Miasta Łodzi oraz Urząd Miasta Łodzi. Podane dane nie będą podlegać profilowaniu w oparciu o uzyskane dane. Nie będą one również przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Każdy Uczestnik Loterii ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania jak też prawo do ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania niektórych danych oraz do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych i żądania usunięcia swoich danych, co będzie równoznaczne z wycofaniem się z udziału w Loterii. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawie dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO.
mniej...